Lopputulos: Tieto luovutetaan osin.

 

Maa- ja metsätalousministeriön Metsähallituksella osoittaman 29.8.2013 päivätystä kirjeestä/päätöksestä dnro 1630/422/2013 liitteestä (valtion omistuksessa olevat luovutettavat maa-aineiston ottoalueet), jossa oli kyse päätöksestä luovuttaa pääosa Metsähallituksen tytäryhtiö Morenia Oy:n liiketoiminnasta ja käyttöoikeudesta maa-ainesten ottoalueesta ainakin asianosaisjulkista Morenia Oy:lle oli pääosa.

1) Morenia Oy pyysi myös tietoa valtion omistuksessa ole olevien luovutettavien maa-ainesten ottoalueiden jäljellä oevista ottomääristä, Metsähallituksen määrittämistä maa-aineisten kiinteistökohtaisista yksikköhinnoista, sekä niihin perustuvista kiinteistökohtaisista hinta-arvioista. 2) Lisäksi Morenia Oy vaati KHO:ta määräämään joitakin asiakirjan kohtia salassa pidettäviksi.

1) Koska pyydetyt tiedot ovat julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 17 ja 20 kohdan mukaan liikesalaisuuksia, tiedonsaantioikeus voisi perustua vain julkisuuslain 11 §:n 1 momentin asianosaisasemaan, mutta koska se ei koskenut Morenia Oy:n oikeutta, etua, tai velvollisuutta, ei tietoa luovutettu. 2) KHO:n toimivaltaan ei kuulu määrätä asiakirjojen salassa pidosta Morenia Oy:n vaatimalla tavalla, vaan se määräytyy lain mukaan.

 

Viranomainen: Maa- ja metsätalousministeriö.

Tietopyytäjä: Morenia Oy.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Muu päätös 3727/2015 (verkkolinkki KHO:n sivuille)

Antopäivä: 17.12.2015

Taltionumero: 3727

Diaarinumero: 3090/1/14

Muutos aiempaan päätökseen: Ei

Maa- ja metsätalousministeriö 29.8.2014 nro 1453/430/2014