Lopputulos: Tieto luovutetaan. (loputkin)

 

Poliisimiehiin kohdistuneet kurinpitopäätökset ja muut viranomaisoikeudelliset päätökset ovat kokonaan julkista tietoa. Ne ovat julkisia myös siltä osin, kun niihin sisältyy käräjäoikeudessa annettu tuomio. Se on yleensä hallintoviranomaisen hallussa ollessaan julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 28 kohdasta nimikirjalain 7 §:ää vastaavalla tavalla salassa pidettävä.

Kuitenkin, koska virkamiesoikeudellinen päätös ei ole lähtökohtaisesti salassa pidettävä, ei siihen sisältyvää tietoa käräjäoikeuden tuomioista voida julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 kohdan tulkintaohje huomioon ottaen pitää salassa pidettävänä. Näin ollen asiaa arvioitaessa vahinkoedellytyslauseke ei päde, joten vastoin poliisiammattikorkeakoulun ja Hämeenlinnan hallinto-oikeuden näkemystä esimerkiksi sillä, että vaarantaako tiedon antaminen esimerkiksi henkilön toimeentuloa, ei ole merkitystä.

Asian tulkinnanvaraisuudesta johtuen toimittajalle ei kuitenkaan myönnetty korvauksia oikeudenkäyntikuluista.

 

Viranomainen: Poliisiammattikorkeakoulu.

Tietopyytäjä: Toimittaja.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

KHO:2018:154 (verkkolinkki KHO:n sivuille)

Antopäivä: 14.11.2018

Taltionumero: 5262

Diaarinumero: 4786/1/17

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: Kyllä

Hämeenlinnan hallinto-oikeus 1.9.2017 nro 17/0555/3