Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Current »

Lopputulos: Tietoa ei luovuteta.

 

Lappeenrannan kaupunkiyhtiöt Oy:tä koskeva tilintarkastuspöytäkirja ajalta 1.1.-31.12.2010. on salattua tietoa.

Tilintarkastuspöytäkirja sisältää tiedon Lappeenrannan Kaupunkiyhtiöt Oy:n ja sen sopimuskumppanin välisen markkinointisopimuksen vuosittaisesta hinnasta sekä tietoja Lappeenrannan Kaupunkiyhtiöt Oy:n riskinotosta ja eräästä rahoitussuunnitelmasta. Tiedot ovat yksityisiä liikesalaisuuksia, joten ne ovat julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 kohdan perusteella salassa pidettäviä.

Tilintarkastuslain 16 §:n mukaan tilintarkastaja voi esittää huomautuksia seikoista, joita ei esitellä tilintarkastuskertomuksessa. Tällaiset tiedot on käsiteltävä viipymättä ja pöytäkirja on säilytettävä luotettavalla tavalla. Lappeenrannan kaupungin tarkastuslautakunta oli tilintarkastuslain 16 §:n lisäksi vedonnut julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 15 kohdan salassapitosäännökseen, jolla säädetään tarkastustehtävään liittyvien tietojen salaamisesta niiden toimintaedellytyksien turvaamiseksi.

 

 

Viranomainen: Lappeenrannan kaupungin tarkastuslautakunta.

Tietopyytäjä: Toimittaja. (Etelä-Saimaa).

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Antopäivä: 18.8.2014

Taltionumero: 2414

Diaarinumero: 1612/1/13

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: Ei

Kouvolan hallinto-oikeus 7.5.2013 nro 13/0161/1

  • No labels