Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Current »

Valtioneuvoston oikeuskansleri ja eduskunnan oikeusasiamies ovat kaksi ylintä laillisuusvalvojaa, jotka tarkastelevat viranomaisten ja viranhaltijoiden toiminnan lainmukaisuutta.

Laillisuusvalvojina he ovat itsenäisiä ja riippumattomia ja asemaltaan rinnasteisia. Heidän tehtävänsä ja toimivaltansa ovat pääosiltaan samat.

Tälle sivustolle kootut tietopyyntöongelmia koskevat oikeuskanslerin ja oikeusasiamiehen ratkaisut liittyvät viranomaisten virheellisiin menettelyihin tietopyyntöihin vastaamisessa ja pyydettyjen tietojen lainvastaiseen luovuttamatta jättämiseen. Merkittäviä ongelma pyydettyjen tietojen saamiselle ovat aiheuttaneet myös erimuotoiset viivyttelyt tietopyyntöön vastaamisessa, viranomaisten puutteellinen oma tiedonhallinta ja valitusoikeuden kertomatta jättäminen tietopyytäjälle.

 

Tietojen luovuttamatta jättäminen

Puutteellinen tiedonhallinta

Viivyttely viranomaisen toiminnassa

Valitusoikeuden kertomatta jättäminen

Viranomaisen virheellinen menettely

 

  • No labels