You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 9 Next »

Onnistuneet tietopyynnöt toimituksissa on Media-alan tutkimussäätiön rahoittama hanke, joka pyrkii kehittämään journalistien kykyä hankkia tietoa julkisuuslain mukaisilla tietopyynnöillä toimitusten käyttöön.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa 2017 - 2018 konsultoitiin journalisteja tietopyyntöjen tekemisessä, kartoitettiin kyselyllä tietopyyntöjen käyttöä sekä laadittiin opas tietopyyntöjen tekemiselle journalistiseen käyttöön. Tämä opas ja muuta tietoa ensimmäisestä vaiheesta löydät täältä: https://julkisuuslaki.net/

Hanke sai rahoituksen toiselle vaiheelle 2018 - 2019: tutkimusryhmä sai tutkimusluvalla Korkeimman Hallinto-oikeuden sekä hallinto-oikeuksien asiakirjajulkisuutta koskevia ratkaisuja. Tutkimusryhmä analysoi näitä ratkaisuja ja loi niistä tiivistelmiä sekä tältä sivulta avautuvan tietokannan. Näiden julkisuusratkaisujen avulla journalistit voivat hakea eri aihealueiden ennakkoratkaisuja ja kantoja aineistojen julkisuuden tulkintaan erilaisissa tilanteissa.


KHO 2010–2020

Voit ha­kea tie­toa jul­ki­suus­rat­kaisuis­ta seu­raa­vil­la ta­voil­la:

Hank­keen tut­ki­mus­ryh­mä:

  • No labels