Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lopputulos: Tietoa ei luovuteta.

 

Lääketutkimusta koordinoivan eettisen toimikunnan lausunnot tutkimussuunnitelmasta ja tutkimuksesta vastaavan henkilön eettiset arviot koskien lääkeyhtiön rahoittamaa tutkimusta ovat salattua tietoa.

Se on salattua, koska yhtiö ei puolla sen luovuttamista ja se saattaa sisältää julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 kohdan mukaista liike- tai ammattisalaisuuden piiriin kuuluvaa tietoa, joka on pidettävä salassa.

Lisäksi julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 21 kohdan mukaan salassa pidettäviä ovat opinnäytetyön tai tieteellisen tutkimuksen suunnitelma tai muu kehittämistyö tai niiden arviointi, mutta tätä seikkaa ei oltu käytetty perusteena edellisessä päätöksessä.

Asiassa ei ollut kysymys kuluttajien terveyden suojaamiseksi tarvittava tieto, sillä eettisen toimikunnan arvioilla ei ole vaikutusta kuluttajien terveyteen. Se, että osa eettisen toimikunnan lausunnossa olleista tiedoista oli aiemmin vuotanut julkisuuteen ei ole pätevä laillinen peruste koko asiakirjan julkistamiseksi. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri oli katsonut, ettei se voi luovuttaa pyydettyjä tietoja julkisuuslain 24§:n 1 momentin 20 kohdan, eli liikesalaisuuden perusteella. 

 

Viranomainen: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) koordinoiva eettinen toimikunta.

Tietopyytäjä: Yksityishenkilö. 

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Antopäivä: 15.3.2013

Taltionumero: 969

Diaarinumero: 2412/1/10

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: Ei

Helsingin hallinto-oikeus 31.5.2010 nro 10/0468/2