Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lopputulos: Tietoa ei luovuteta.

 

Oikeustapauksen esittelijän kannanotot ja hänen ratkaisuehdotuksensa kuuluvat neuvottelusalaisuuden piiriin, joten ne ovat salattua tietoa.

Hallintoprosessin julkisuuslain 9 §:n 1 momentin mukaan oikeudenkäynnin osapuolena olevalla asianosaisella on oikeus saada tieto muustakin kuin julkisesta asiakirjasta, joka on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Tällä taataan oikeudenmukainen oikeudenkäynti. Kuitenkin pykälän 2 momentin kohdan 4 mukaan asianosaisella ei ole oikeutta oikeudenkäyntiasiakirjoihin siltä osin, kun niihin sisältyy tietoja 15 §:ssä tarkoitetusta hallintotuomioistuimen neuvottelusta.

Tietopyytäjä oli perustellut pyyntöään sillä, että ”oikeuden olisi syytä ilmoittaa lähtötietonsa”, ja väittänyt, että päätöksessä oli puutteita, että asiakirjoissa olisi vakava virhe. Hän ei ollut vedonnut lakikohtiin. Helsingin hallinto-oikeus oli antanut jäljennöksen esittelijän muistiosta siltä osin, kun se ei sisällä salassa pidettävää tietoa.

 

Viranomainen: Helsingin hallinto-oikeus.

Tietopyytäjä: Yksityishenkilö.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Antopäivä: 20.4.2010

Taltionumero: 839

Diaarinumero: 3861/1/09

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: Ei

Helsingin hallinto-oikeuden päätös 27.11.2009 nro H 00334/09