Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lopputulos: Aiempi päätös oli lainvastainen.

 

Mikäli virkamies tai muu julkisuuslain 14 §:n 2 momentissa tarkoitettu henkilö kieltäytyy antamasta pyydettyä tietoa, hänen on ilmoitettava pyytäjälle syy. Hallintolain 45 §:n momentin mukaan päätös on perusteltava. Perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat tai selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset.

Tietopyytäjä oli edustanut Suomen Rautatiematkustajat ry:tä. Hän oli pyytänyt tietoa kaikkien VR:n ns. ostojunien rataosakohtaisista ja vuorokohtaisista kannattavuuslaskelmista.

Liikenne- ja viestintäministeriön ylitarkastaja oli kieltäytynyt luovuttamasta tarkkoja laskelmia vedoten julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 kohtaan, eli liikesalaisuuteen. Päätöksestä ei ole arvioitavissa, kuuluvatko salassa pidettäväksi katsotut seikat salassa pidettäviksi julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 kohdan perusteella. Liikenne-ja viestintäministeriö oli vedonnut, että tietoa tulee tiedustella joko suoraan VR Osakeyhtiöltä tai Valtioneuvoston kanslian omistajaohjauksesta.

 

Viranomainen: Liikenne-ja viestintäministeriö.

Tietopyytäjä: Suomen Rautatiematkustajat ry.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Antopäivä: 2.3.2011

Taltionumero: 527

Diaarinumero: 3176/1/09

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: Kyllä

Liikenne- ja viestintäministeriö 14.9.2009 nro 1223/08/2009