Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lopputulos: Tietoa ei luovuteta.

 

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiin liittyvät esittelijän muistiot ovat osittain salattua niiltä osin, kun niissä on neuvottelusalaisuuden piiriin kuuluvia tietoja. Muilta osin päätöksiin liittyvät esittelijän muistiot ovat julkista tietoa.

Oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun lain 9 §:n 2 momentin 4 kohdassa mainitun neuvottelun sisältö on mainitun lain 15 §:n mukaan pidettävä salassa. Vastaavanlaisissa tapauksissa myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on katsonut, että päätösneuvottelujen salaisuus koskee esittelevän tuomarin selontekoa, joka sisältää tapauksen oikeudellisen arvion ja mielipiteen siitä, onko valitus perusteltu (esim. Lilly France 14.10.2003).

Tietoa pyytänyt yksityishenkilö oli vedonnut, että päätöksen perustelut eivät ole Suomen perustuslain 2 §:n ja 21 §:n mukaisia, ja vaatinut saada tiedon esittelijän muistiossa kokonaisuudessaan. Hänelle oli luovutettu muistio lukuun ottamatta hallintolain 9 15 §: nojalla salassa pidettävistä kohdista.

 

Viranomainen: Korkein hallinto-oikeus.

Tietopyytäjä: Yksityishenkilö.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Antopäivä: 13.1.2012

Taltionumero: 27

Diaarinumero: 3342/2/11

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: Ei

Korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen 4.11.2004 taltionumero ja päätökseen 14.12.2006 taltionumero 3445 liittyvä esittelijän muistio.