Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lopputulos: Tiedot luovutetaan

 

Hätäkeskuslaitoksen keskushallinnon työhyvinvoinnin ja johtamisen tukemiseksi asetetun selvitysmiehen 28.2.2012 päivätty raportti on julkinen asiakirja.

Vaikka tietoa pyytänyt henkilö oli vedonnut julkisuuslain 11 §:n 1 momentin mukaiseen asianomaisasemaan tietoa pyytäessä, ei se ollut ratkaiseva, vaan asiakirja on kokonaan julkinen. Raporttia ei voida pitää julkisuuslain ulottumattomissa olevana julkisuuslain 5 §:n 4 momentissa tarkoitettuna sisäistä käyttöä varten laadittuna asiakirjana, vaan 5 §:n 2 momentin mukaisena viranomaisen asiakirjana, johon sovelletaan julkisuuslakia.

Raportoinnin jälkeen selvitysmies antoi ministeriölle raporttinsa, joiden perusteella tehtiin toimia, joten se ei ollut vain sisäinen. Lisäksi tiedon antaminen ei - vastoin ministeriön käsitystä – vaaranna tarkastustoiminnan toteutumista ja olisi siten julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 15 kohdan mukaisesti salassa pidettävä, sillä vaikka se oli tehty tarkastus- ja valvontatoimen yhteydessä, ei se sisällä yksittäistapauksia tai nimenomaisia henkilöitä koskevia tietoja, vaan käsittelee asioita yleisluontoisesti. Täten julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 15 kohdan mukainen salassa pito ei tule kysymykseen, vaan tietopyytäjällä on siihen julkisuuslain 9 §:n 1 momentin mukainen jokaisen oikeus saada tieto siitä.

 

Viranomainen: Sisäasiainministeriö.

Tietopyytäjä: Hätäkeskuksen keskushallinnon jäsen.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Antopäivä: 28.10.2013

Taltionumero: 3380

Diaarinumero: 1888/1/12

Muutos aiempaan päätökseen: Kyllä

Sisäasiainministeriö 11.6.2012 nro 2012/1242