Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lopputulos: Tieto luovutetaan osin.

 

Elisa Oyj:n toimintaa kuvaavat ja toimialalla yleisesti tiedossa olevat tekniset asiat ja Viestintäviraston määräyksen 58 5 §:n 2 momentin perusteella edellytetyt seuraamis- ja ylläpitotoimet verkon suorituskykyyn liittyen ovat asianosaisjulkista tietoa, eli luovutettava Elisa Oyj:n asiakkaalle TeleWell Oy.

Asianosaisjulkisiksi julkisuuslain 11 §:n säännöksen pohjalta määrättiin: 1)TeleWell Oy:n käyttämän Elisa Oyj:n tukiaseman käyttöasteen tarkastelun ajanjakso, 2) tämän tukiaseman teoreettisen maksimikapasiteetin numeerinen arvo, ja 3) tämän tukiaseman kiiretuntiliikenteen numeerinen liikennemittausten enimmäisarvo.

Elisa Oyj oli valituksessaan vedonnut, että tietoja ei luovuteta TeleWell Oy:n asianomaisasemasta huolimatta julkisuuslain 11 §:n 2 momentin mainitseman erittäin tärkeän yleisen edun vuoksi.

Viestintämarkkinalain 112 §:n 1 momentin mukaan teleyrityksellä on velvollisuus kerätä liike- ja ammattisalaisuuksien estämättä Viestintävirastolle teletoiminnan ohjauksen ja valvonnan kannalta tarpeellisia tietoja. Tiedot teleasemista ja yrityksen käyttämästä tekniikasta voivat sisältää paitsi julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 kohdan mukaan salassa pidettävää tietoa liikesalaisuuksia, mutta myös kansallista turvallisuutta koskevia tietoja.

Kansallista turvallisuutta koskevat tiedot täyttävät julkisuuslain 11 §:n 2 momentin mainitseman erittäin tärkeän yleisen edun, jonka pohjalta tieto voi olla myös asianomaiselle salassa pidettävää. Kyse kuitenkin oli niin pienestä osasta telekapasiteettia, ettei tiedon luovuttamisen voida katsoa olevan vastoin erittäin tärkeää yleistä etua, eikä myöskään Elisa Oyj:n erittäin tärkeää yksityistä etua, sillä TeleWell Oy ei ole sen kilpailija. TeleWell Oy ei kuitenkaan saa julkisuuslain 23 §:n 2 momentin viimeisen virkkeen mukaan ilmaista sivullisille tietoja, joita se on saanut asianomaisaseman nojalla.

 

Viranomainen: Viestintävirasto.

Tietopyytäjä: TeleWell Oy.

Huom!: Asiasta valitti Elisa Oyj.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Antopäivä: 1.10.2013

Taltionumero: 3121

Diaarinumero: 67/2/12

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: Ei

Helsingin hallinto-oikeus 14.12.2011 nro 11/1276/5