Lopputulos: Tieto luovutetaan pääosin.

 

Rudus Oy:n louhintatyömaan räjäytysten kellonajat, tärinälle määritetyt raja-arvot ja tärinämittausten tulokset 1.10.2009–11.11.2010 ovat julkista tietoa.

Tietopyytäjän pyyntö saada tieto myös räjäytysten kenttäkoosta ja ns. heittosuunnasta jätettiin tutkimatta 29.11.2010 alkavan ajanjakson osalta, sillä omakotitalon alueella omistama tietopyytäjä ei ollut enää oikeussuojan tarpeessa. Kotkan ympäristöjohtokunta on ilmoittanut, ettei aiempia tietoja ole arkistoitu.

Kuitenkin Rudus Oy:n ympäristölupaa koskevan ympäristölautakunnan liitteenä on räjäytyksiä 28.7.-2.9.2010 koskeva taulukko, jossa mainitaan räjäytysajankohdat ja mitatut tärinäarvot, joten nämä tiedot on luovutettava. Räjäytysten kenttäkoon osalta kyse on tiedosta, joka liittyy Rudus Oy:n louhintaprosessiin ja kapasiteettiin. Kysymys ei ole kuitenkaan sellaisista teknistä, taloudellista tai tietotaitoa kuvaavista tiedoista, joita voitaisiin pitää liikesalaisuuksina. Niiden pohjalta ei voida tehdä päätelmiä sen käyttämistä räjäytystekniikoista siinä määrin, että tieto olisi julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 kohdassa tarkoitettu liikesalaisuus tai vastaava yksityistä elinkeinotoimintaa koskeva seikka. Lisäksi ympäristönsuojelulain 109 §:n 1 momentin mukaisesti kyse on tarkkailutiedoista, jotka eivät mainitun lain mukaan ole salassa pidettäviä. Siten niitä ei voi lähtökohtaisestikaan pitää salassa pidettävinä. Niin sanotuista räjäytysten heittosuunnista ympäristökeskuksella ei ollut hallussaan tietoja.

 

Viranomainen: Kotkan ympäristölautakunta.

Tietopyytäjä: Yksityishenkilö. (Omakotitalon omistaja).

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

KHO:2014:58 (verkkolinkki KHO:n sivuille)

Antopäivä: 8.4.2014

Taltionumero: 1153

Diaarinumero: 2782/1/12

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: Kyllä

Kouvolan hallinto-oikeus 27.8.2012 nro 12/0485/2