Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lopputulos: Tieto luovutetaan osin.

 

Tiedot eduskunnan vierailijatietojärjestelmästä ja kulunvalvontapöytäkirjoista, jotka eduskunnan kanslian hallussa ja joista ilmenee tietoa kansanedustajien luona eduskunnassa käyneistä vierailijoista, ovat tapauskohtaisesti julkista tai salattua tietoa.

Niitä ei voida pitää viranomaisen sisäiseen käyttöön tarkoitetuiksi asiakirjoiksi, jotka ovat julkisuuslain 5 §:n 3 momentin 3 kohdan mukaan asiakirjoja, joiden ei katsota kuuluvan julkisuuslain piiriin. Ne eivät myöskään ole julkisuuslain 5 §:n 3 momentin 4 kohdan tavalla yksityiseen tarkoituksen laadittuja, vaikka niissä ilmeneekin tietoja kansanedustajien luona vierailleista ihmisistä, ja kansanedustajat eivät ole viranomaisia.

Vierailijatietojärjestelmä ja kulunvalvontapöytäkirjat ovat julkisuuslain 6 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuja jatkuvasti ylläpidettäviä luetteloita, joihin tehdyt merkinnät tulevat julkisiksi tekohetkenään, jollei salassapitosäännöksistä muuta johdu.

Koska tietopyyntö kohdistui jo tapahtuneisiin vierailuihin, ei niiden voida katsoa olevan eduskunnan turvallisuusjohtajan väittämiä julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 7 kohdassa mainittuja turvajärjestelyjä koskevia tietoja, jotka ovat salassa pidettäviä.

Niitä ei voi myöskään pitää salassa pidettävinä saman lainkohdan 8 kohdan, eli onnettomuuksiin varautumisen perusteella, eikä myöskään kohtien 23–29 perusteella.

Sen sijaan on mahdollista, että osa tiedoista tulee salassa pidettäviksi julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 2 kohdan nojalla, sillä niiden voidaan katsoa haittaavan Suomen valtion tai Suomessa toimivien yhteisöjen tai Suomen kansalaisten suhteita toiseen valtioon tai kansainväliseen järjestöön, tai edellytyksille toimia kansainvälisessä yhteistyössä.

 

Viranomainen: Eduskunnan turvallisuusjohtaja.

Tietopyytäjä: Avoin ministeriö ry:n edustaja.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Muu päätös 5423/2016 (verkkolinkki KHO:n sivuille)

Antopäivä: 20.12.2016

Taltionumero: 5423

Diaarinumero: 291/1/15

Muutos aiempaan päätökseen: Kyllä

Eduskunnan kansliatoimikunta 18.12.2014 (§ 7)