Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Current »

Lopputulos: -

(saa valittaa)

 

Hallintokäyttölain 6 §:n 1 momentin mukaan päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Pykälän 2 momentin mukaan viranomaisella on lisäksi valitusoikeus, jos laissa niin säädetään, tai oikeus on tarpeen julkisen edun vuoksi.

Asia liittyi Liechtensteinilaisessa pankissa olleisiin tileihin, ns. LGT-tapaukseen. Valittajana oli toimittaja, joka väitti, ettei Verohallinnolla ole asiassa valitusoikeutta. Myös Verohallinto valitti Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä, että asiakirjat ovat julkisia. Vaikka Verohallinnolla ei ole erikseen laissa määrättyä valitusoikeutta, oli sillä asiassa valitusoikeus pykälän 2 mukaan, koska asiakirjat liittyivät luonnollisten henkilöiden yksityisyyden turvaamiseen. Verohallinnon valituksesta ei taas käynyt ilmi, millä tavoin luovutetuista asiakirjoista käy muualta saatuihin tietoihin yhdistelemällä ilmi salassa pidettävää tietoa.

 

Viranomainen: Verohallinto.

Tietopyytäjä: Toimittaja.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Muu päätös 2389/2018 (verkkolinkki KHO:n sivuille)

Antopäivä: 22.5.2018

Taltionumero: 2389

Diaarinumero: 4733/1/16

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: Ei.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus 9.12.2016 nro 16/1008/3

  • No labels