Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lopputulos: Tietoa ei luovuteta.

 

Työ- ja elinkeinoministeriön energiankäytön tulevaisuutta käsittelevät Excel-mallinnukset, eli energiamalli kaikkine skenaarioineen, siihen syötettyine lähtöarvoineen, siinä käytettyine lähtöoletuksineen ja mallissa käytettyine algoritmeineen on salattua tietoa.

Julkisuuslain 5 §:n 3 momentin 2 kohdan mukaisesti se ei ole esittelyä tai asian käsittelyä varten annettu asiakirja, koska siihen tehdään työ- ja elinkeinoministeriön selvityksen mukaisesti jatkuvasti muokkauksia ja sitä päivitetään ja kehitetään jatkuvasti. Täten se on asiakirja, jota voidaan luonnehtia luonnosmaiseksi ja osittain myös muistiinpanojen omaiseksi.

Sen sijaan kansallinen energia- ja ilmastostrategia, kun siitä raportoidaan Euroopan komissiolle, YK:n ilmastosopimuksen mukaisesti, tulee julkiseksi julkisuuslain 6 §:n 1 momentin pohjalta.

Tietopyytäjä oli vedonnut laskelmien taustaoletusten läpinäkyvyyteen, sillä ilman mallia kansalaiset eivät sen mukaan kykene arvioimaan päätöksenteon luotettavuutta. Työ- ja elinkeinoministeriö oli myös vedonnut julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 kohdan mukaiseen liikesalaisuuteen, mutta päätöksessä keskeistä oli se, että asiakirja ei ole valmis tai tarkoitettu esitettäväksi tai päätöksentekoon suoraan.

Lisäksi merkitystä oli sillä seikalla, että tietopyyntöä ei oltu yksilöity koskemaan mitään jo valmistunutta ja päivättyä strategiapäivityksen, raportin tai taustaraportin valmisteluaineistoa.

 

Viranomainen: Työ- ja elinkeinoministeriö. (Energiaosasto).

Tietopyytäjä: Taloussanomat.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Muu päätös 2169/2015 (verkkolinkki KHO:n sivuille)

Antopäivä: 11.8.2015

Taltionumero: 2169

Diaarinumero: 507/1/14

Muutos aiempaan päätökseen: Ei

Työ- ja elinkeinoministeriö 17.1.2014 nro TEM/2697/03.10.03/2013