Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lopputulos: Tieto luovutetaan.

 

Tarkastuskertomus, joka liittyy Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin (HUS) radiologiseen PACS-järjestelmään liittyviin vaaratilanneilmoituksiin on julkista tietoa.

Tieto oli luovutettava kokonaan, mukaan lukien vikatikettien vakavuusasteen luokittelun tarkempi avaaminen, viittaukset vaaratilanteisiin ja Agfan tapausnumerointiin. HUS:n mukaan edellisessä lauseessa eritellyt tiedot tulisivat olla salassa pidettäviä, sillä tiedon luovuttaminen voisi heikentää sen luottamuksellisuutta järjestelmäntoimittajan suuntaan, mistä taas voisi olla haittaa tulevissa kilpailutuksissa.

Agfan mukaan se taas luokittelee vikatikettejä oman liiketoimintamallinsa ja tuotekehitysmetodologian mukaan, joten se on luokiteltava teknis-taloudelliseksi tiedoksi, jonka julkistaminen aiheuttaisi yhtiölle merkittävää vahinkoa. Agfa HealthCare Finland Oyj vetosi valituksessaan julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 kohdan mukaiseen liikesalaisuuteen. Lisäksi yhtiö vetosi lakiin terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (629/2010) 25§:n ja 39§:n, eli vaaratilanteista ilmoittamiseen ja Valviran oikeuteen tehdä valvontaa, ja siihen, ettei se ole näiltä osin laiminlyönyt velvollisuuksiaan. Sen näkemyksen mukaan tieto tiketöintijärjestelmästä on informaatioarvoltaan yleisölle vähäinen ja ei vastaa yleiseen teidontarpeeseen, mutta sisältää tietoa, jonka hyödyntämiseen sen kilpailijoilla on riittävä tietotaito.

Täten tiedon julkistaminen antaisi kilpailijoille epäoikeudenmukaista etua. Se myös vetosi, että on kestämätöntä, mikäli julkisuusyhteisön kanssa asiovat yritykset joutuvat eriarvoiseen asemaan liikesalaisuuksien osalta kuin ne, jotka asioivat yksityisten tahojen kanssa.

Hallinto-oikeus katsoi, ettei tarkastuskertomus sisällä sellaista tietoa, jonka voisi katsoa olevan julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 kohdan mukainen liikesalaisuus, ja painotti, että viranomaisen tulee arvioida salassapitointressit kokonaisuutena, vaikka sen tulee tarvittaessa kuulla yrittäjän salassapitotahtoa.

 

Viranomainen: Valvira.

Tietopyytäjä: Toimittaja.

Valittaja: Agfa HealthCare Finland Oy Ab.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Muu päätös 1045/2016 (verkkolinkki KHO:n sivuille)

Antopäivä: 29.3.2016

Taltionumero: 1045

Diaarinumero: 3819/1/14

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: Ei

Helsingin hallinto-oikeus 30.10.2014 nro 14/0812/5