Lopputulos: Tieto luovutetaan.

 

Diaaritiedot Tekesille tulleista TEMP, oikeastaan TEMPO, ja NIY -ohjelmiin kohdistuvista rahoitushakemuksista tarkoittaen hakijan nimeä, hakemuksen jättöpäivää ja avustuslajia koskevia tietoja on julkista tietoa.

Diaaritiedot muodostavat henkilötietolain 3 §:n 3 kohdan tarkoittaman henkilörekisterin. Tekes oli kieltäytynyt luovuttanut näistä nimitietoja vedoten julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 kohdan mukaiseen liikesalaisuuteen.

Helsingin hallinto-oikeus katsoi, että pelkästään tieto rahoitusta hakeneen nimestä tai tämän tiedon perusteella muualta yhdistelemällä saatu tieto rahoitushakemuksen onnistumisesta ei anna mahdollisuuksia tehdä päätelmiä rahoitusta hakeneen taloudellisesta asemasta tai muutakin johtopäätöksiä, että sen voitaisiin katsoa paljastavan liike- tai ammattisalaisuuksia.

KHO ei muuttanut päätöstä tältä osin, ja myös hylkäsi tietopyytäjän oikeudenkäyntikuluja koskevan valituksen 730/1/15.

 

Viranomainen: Innovaatiorahoituskeskus Tekes.

Tietopyytäjä: Yksityishenkilö.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

23.3.2016/977 (verkkolinkki KHO:n sivuille)

Antopäivä: 23.3.2016

Taltionumero: 977

Diaarinumero: 678/1/15 ja 730/1/15

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: Ei

Helsingin hallinto-oikeus 5.2.2015 nro 15/0066/5