Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lopputulos: Tieto luovutetaan.

 

Liikenne- ja viestintäministeriön ja VR-Yhtymä Oy:n välinen sopimus kaukojunaliikenteen yksinoikeussopimuksen jatkamisesta (”Sopimus henkilöjunaliikenteen yksinoikeutta koskevan käyttöoikeussopimuksen 3.12.2009 - 31.12.2018 option käyttämisestä”) sekä sopimukseen liittyvät asiakirjat ovat julkista tietoa lukuun ottamatta kohtia 6 ja 11 eli mahdollinen aiesopimus ja aiesopimuksen salassapito.

Valitus asiasta raukesi, koska liikenne- ja viestintäministeriö oli luovuttanut sopimuksen valmistuttua asiakirjat tietopyytäjille lukuun ottamatta kohtia 6 ja 11.

Ennen sopimuksen valmistumista liikenne- ja viestintäministeriö vetosi julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 17 kohtaan, eli julkisyhteisön liikesalaisuuteen vedoten, että sopimusosapuolille on annettava työrauha. KHO:n ratkaisussa oli mukana esittelijän eriävä mielipide, jonka mukaan julkisuuslain 24 §:n 1 momentin kohdan 17 tarkoitus ei ole taata neuvottelurauhaa sopimuksen teon ajaksi vaan yhdenvertainen asema yksityisen toimijan kanssa. Lisäksi esittelijän kannan mukaan myös kohdat 6 ja 11 olisi tullut luovuttaa, sillä ne eivät sisällä liikesalaisuuksia.

 

Viranomainen: Liikenne ja viestintäministeriö.

Tietopyytäjä: Sanoma News Oy ja STT-Lehtikuva.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Antopäivä: 6.2.2015

Taltionumero: 304

Diaarinumero: 2548/1/13 ja 2592/2/13

Muutos aiempaan päätökseen: Valitus raukeaa.

Liikenne- ja viestintäministeriö 26.7.2013 nrot LVM 1313, 1317, 1321, 1322 ja 1324/02/2013