Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lopputulos: Tieto luovutetaan pääosin.

 

Vantaan kaupungin ja sen entisen virka- ja nykyisen työsuhteessa olevan henkilön välisen työriidan sopimiseksi laadittu sovintosopimus on julkista tietoa lukuun ottamatta tilinumeroa.

Tietopyytäjä oli kolmas osapuoli, joka ei ollut asianomainen asiassa. Julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 18 kohdan mukaan valtion, kunnan tai muun työmarkkinaosapuolena tai työriidan osapuolena laatimat tai saamat tiedot ovat salassa pidettäviä, jos tiedon antaminen niistä olisi vastoin julkisyhteisön etua. Tällä taataan, ettei viranomainen ole sellaisessa roolissa, missä se on rinnastettavissa yksityiseen toiminnanharjoittajaan kuten toimiessaan työriidan sopijana, huonommassa asemassa kuin vastaava yksityinen toimija.

Julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 18 kohdan esityöt kuitenkin viittaavat siihen, että kunnalla työriidan osapuolena tarkoitetaan lähinnä kollektiivisopimustilanteita ja niihin liittyviä riitoja. Julkisuuslain 3 §:n mukaan julkisuuslain tarkoituksena mahdollistaa julkisyhteisön varojen käytön valvonta. Täten julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 18 kohdan säännöstä ei voida tulkita niin, että se koskisi mainittua sovintosopimusta. Tietopyytäjä oli myös esittänyt väitteen esteellisyydestä, mutta se oli ilmeisen perusteeton. Vantaan kaupunki oli vedonnut julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 18 kohtaan.

 

Viranomainen: Vantaan kaupunki.

Tietopyytäjä: Yksityishenkilö.

HUOM!: Molemmat valittivat.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Muu päätös 3947/2017 (verkkolinkki KHO:n sivuille)

Antopäivä: 18.8.2017

Taltionumero: 3947

Diaarinumero: 1490/1/16

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: Ei

Helsingin hallinto-oikeus 11.4.2016 nro 16/0289/5