Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lopputulos: Tieto luovutetaan osin.

 

Viranomaisten nimikirjanotteet ovat tietoa, joka voidaan luovuttaa, mikäli tietopyytäjällä on julkisuuslain 16 §:n 3 momentin mukainen oikeus tallettaa ja käyttää sellaisia henkilötietoja.

Asiaan ei vaikuta se, että tiedon pyytäjän esittämä käyttötarkoitus tiedoille on eri kun se syy, mitä varten viranomaisen henkilörekisteri on perustettu.

Tietopyytäjä oli pyytänyt tietoa kahdesta viranhaltijasta arvioidakseen heidän esteellisyyttään itseään koskevassa asiassa. Kuitenkin nimikirjanotteisiin saattaa sisältyä henkilöiden perhe-elämää, terveydentilaa tai rangaistuksia koskevia tietoja, jotka ovat julkisuuslain 24 §:n 1 momentin tai nimikirjalain 7 §:n 1 momentin nojalla salassa pidettäviä.

Tietopyytäjä esitti uuden esteellisyyssyytöksen vastaselvityksessään Itä-Uudenmaan poliisipäällikköä kohtaan, mutta tämä ei ollut allekirjoittanut poliisilaitoksen päätöstä, vaan poliisilaitoksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen tekemän valituksen, joten hän ei voinut olla asiassa esteellinen.

Poliisilaitos oli hylännyt alkuperäisen pyynnön vedoten siihen, että käyttötarkoitus on henkilötietolain 7 §:ssä säädetyn henkilötietojen käyttösidonnaisuuden vaatimuksen vastainen.

 

Viranomainen: Itä-Uudenmaan poliisilaitos.

Tietopyytäjä: Yksityishenkilö.

HUOM!: Valittajana oli viranomainen.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Muu päätös 3820/2017 (verkkolinkki KHO:n sivuille)

Antopäivä: 11.8.2017

Taltionumero: 3820

Diaarinumero: 3565/1/16

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: Ei

Helsingin hallinto-oikeus 27.9.2016 nro 16/0833/5

  • No labels