Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lopputulos: Tietoa ei luovuteta.

 

Hallinto-oikeudessa vireillä olevat turvapaikkavalitukset ovat salassa pidettävää tietoa. Tieto valituksen tehneistä asiamiehistä sekä laki- ja asianajotoimistoista on tietoa, jota ei ole merkitty diaareihin erillisinä tietoina, joiden perusteella tiedonhaku voitaisiin tehdä.

Oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 5 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan hallintotuomioistuimen diaariin tai vastaavaan asiakirjarekisteriin merkityt asianosaisen tai muun asiaan osallisen yksilöimistiedot ovat salassa pidettäviä, mikäli ne ovat muutoin julkisuuslain 24 §:n 1 momentin kohtien 20 tai 23-32 mukaisesti salassa pidettävää.

Julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 24 kohdan mukaan pakolaista, turvapaikkaa, oleskeluluvan tai viisumin hakijaa koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä, ellei ole ilmeistä, ettei tietojen antaminen vaaranna pakolaisen tai hakijan tai heidän läheistensä turvallisuutta.

Oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimessa annetun lain perusteluissa (HE 12/2006 vp s. 22) todetaan, että asiamiestä koskevat tiedot ovat julkisia. Niitä ei kuitenkaan voitu antaa alussa mainitusta syystä, koska viranomaisella ei ole velvollisuutta luoda uutta tietoaineistoa tietopyyntöön liittyen: tähän asiaan ei vaikuttanut tai ollut merkitystä tietopyytäjän mainitsema julkisuuslain 21 §, joka koskee viranomaisen tietopalvelua.

 

Viranomainen: Helsingin hallinto-oikeus.

Tietopyytäjä: Yksityishenkilö.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Muu päätös 3384/2017 (verkkolinkki KHO:n sivuille)

Antopäivä: 6.7.2017

Taltionumero: 3384

Diaarinumero: 2256/1/16

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: Ei

Helsingin hallinto-oikeus 7.6.2016 nro H 00208/16