Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lopputulos: Tietoa ei luovuteta.

 

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallussa oleva tieto siitä, keneltä Acutassa 18.2.2016 suoritetussa turvatarkastuksessa takavarikoitiin 78 ekstaasitablettia ja 11 LSD-lappua ei ole julkista tietoa.

Se ei ole myöskään tietoa, joka poliisilla olisi oikeus saada poiketen julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 25 kohdan henkilön saamaa terveydenhuollon palvelua koskevan tiedon salassa pidosta poliisilain 4 luvun 2 §:n 1 momentin perusteella, jollei sitä ole nimenomaisesti kielletty laissa.

Takavarikoinnin suorittivat Securitaksen vartijat, jotka toimittavat aineet poliisille. Poliisi kohdisti tietopyynnön ensin Securitakselle, joka ilmoitti, että asiakirja on Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallussa. Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 14:ssä on säädetty lääkärin tai muun terveydenhuollon henkilön todistamiskiellosta. Saman lain saman luvun 22 §:n 2 momentissa on säädetty lääkärin palveluksessa tai apuna toimineelle todistamiskielto.

Securitaksen vartijat, jotka tekivät ensihoitotilanteen yhteydessä takavarikon rinnastuvat lääkärin apuna toimineisiin henkilöihin, joten todistamiskielto ja täten asiakirjan salassapito ulottuu myös heihin.

Oikeudenkäymiskaaren luvu 17 14§:n 3 momentti määrittelee, että todistamiskielto väistyy törkeän rikoksen epäilyssä, alaikäiseen kohdistuvassa rikoksessa tai potilaan asemaa ja oikeuksia uhkaavassa tilanteessa. Johtajaylilääkäri kieltäytyi oikeutetusti pyynnöstä siitä syystä, ettei kyse ollut tällaisesta perusteesta.

 

Viranomainen: Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän johtajaylilääkäri.

Tietopyytäjä: Sisä-Suomen poliisilaitoksen rikoskomisario.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

KHO:2018:93 (verkkolinkki KHO:n verkkosivuille)

Antopäivä: 26.8.2018

Taltionumero: 3086

Diaarinumero: 636/1/17

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: Ei

Hämeenlinnan hallinto-oikeus 4.1.2017 nro 17/0016/3