Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lopputulos: Tieto luovutetaan osin.

 

Reklamaatiokirjeenvaihto Helsingin kaupungin liikennelaitos –liikelaitoksen ja Siemens Oy:n välillä on pääosin julkista, lukuun ottamatta seuraavia osia: 1) HKL:n kirje 10.6.2011 HKLMA-C2911: sivut 14–15 ja sivun 16 seitsemän ensimmäistä riviä 2) Siemens Oy:n kirje 20.5.2011: kirjeen liitteenä oleva muistio 3) Siemens Oy:n kirje 1.6.2011: kirjeen sivu 4

4) Siemens Oy:n kirje 9.12.2011 (ilmoitus nro 107): kirjeen liite. Näiden osien katsottiin sisältävän Siemens Oy:n liikesalaisuuksia, jotka ovat julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 kohdan mukaan salassa pidettäviä.

Siemens Oy valitti asiasta vedoten siihen, että asiassa on vireillä oikeusjuttu, jonka yhteydessä Helsingin hovioikeus määräsi asiakirjat salassa pidettäviksi, ja että hallinto-oikeuden ratkaisun tulisi olla yhdenmukainen sen kanssa. Kuitenkin tuomioistuimen oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 10 §:n perusteella annettu salassapitomääräys voi kohdistua ja olla sitova ainoastaan mainitun lain soveltamisalaan kuuluvan oikeudenkäyntiasiakirjan suhteen. Ratkaisu ei täten voi olla sitova ratkaistaessa kolmannen osapuolen tekemää tietopyyntöä. HKL, joka luovutti pääosan tiedoista toimittajalle, vetosi julkisuulain 6 §:n 1 momentin 8 kohtaan, joka korostaa kuntalaisten oikeutta saada tarpeelliset ja kattavat tiedot hankinnasta ja siihen liittyvästä projektista.

 

Viranomainen: Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos (HKL).

Tietopyytäjä: Toimittaja.

Valittaja: Siemens Oy.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

KHO:2017:82 (verkkolinkki KHO:n verkkosivuille)

Antopäivä: 15.5.2017

Taltionumero: 2292

Diaarinumero: 1870/1/15 ja 1414/1/17

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: Ei

Helsingin hallinto-oikeus 13.5.2015 nro 15/0352/5