Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lopputulos: Tieto luovutetaan.

 

Viestintä Ground Oy:n/Ground Communications Ltd. laatima Turun Kauppatorin uudistusta koskeva viestintäsuunnitelma on julkista tietoa.

Viestintäsuunnitelma selostaa melko yksityiskohtaisesti Kauppatorin uudistusta koskevan viestinnän lähtökohdat, toimenpiteet ja keinot. Siihen tutustumisen perusteella sen ei kuitenkaan voida arvioida sisältävän yksittäin tai kokonaisuutena sellaisia suunnitelman laatimista, ideoita, strategioita, viestintämenetelmiä, viestinnän toteuttamista tai muitakaan seikkoja, jotka osoittaisivat alan tavanomaisesta tieto- tai taitotasosta poikkeavaa erityistä innovatiivisuutta.

Sen ei myöskään voida arvioida poikkeavan erityisellä tavalla viranomaisten itsensä laatimista viestintäsuunnitelmista. Täten se ei aiemman hallinto-oikeuden, Turun kaupungin, tai Ground Oy:n/Ground Communications Ltd.:n näkemyksen vastaisesti sisältänyt julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 kohdan perusteella salassa pidettävää tietoa. Se ei ollut myöskään muilta osin sisältänyt julkisuuslain tai muun lain mukaan salassa pidettävää tietoa.

 

Viranomainen: Turun kaupunki.

Tietopyytäjä: Yksityishenkilö.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

KHO:2018:153 (verkkolinkki KHO:n sivuille)

Antopäivä: 13.11.2018

Taltionumero: 5246

Diaarinumero: 2309/1/17

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: Kyllä

Turun hallinto-oikeus 13.4.2017 nro 17/0201/2