Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Hanke sai rahoituksen toiselle vaiheelle 2018 - 2019: tutkimusryhmä sai tutkimusluvalla Korkeimman Hallinto-oikeuden sekä hallinto-oikeuksien asiakirjajulkisuutta koskevia ratkaisuja. Tutkimusryhmä analysoi näitä ratkaisuja ja loi niistä tiivistelmiä sekä tältä sivulta avautuvan tietokannan. Näiden julkisuusratkaisujen avulla journalistit voivat hakea eri aihealueiden ennakkoratkaisuja ja kantoja aineistojen julkisuuden tulkintaan erilaisissa tilanteissa.


KHO 2010–2020

Voit ha­kea tie­toa jul­ki­suus­rat­kaisuis­ta seu­raa­vil­la ta­voil­la:

...