Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Maa- ja metsätalousministeriön Maatilatalouden kehittämisrahaston (Makera) syksyn 2016 tutkimus- ja kehittämishankehaussa rahoitettujen hankkeiden kirjalliset ja numeeriset arviot ovat siltä osin julkisia, kun kyse on arvioijien henkilöllisyyttä ja taustaorganisaatioita koskevasta tiedosta, ja numeerisista arvioinneista kokonaan. Sanalliset ja numeeriset arvioinnit itsessään eivät ole julkisia.

Maa- ja metsätalousministeriö ei ollut hyväksynyt tietopyyntöä muutoin, kuin hakijan oman hakemuksen osalta vedoten julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 21 kohdan mukaiseen tutkimuksen arviointia koskevien asioiden salassapitoon, ja toisaalta tietopyytäjän oman hakemuksen kohdalta julkisuuslain 11 §:n 1 momentin mukaiseen asianomaisen tiedonsaantioikeuteen. Helsingin hallinto-oikeus vahvisti päätökseen.Valituksessaan tietopyytäjä hyväksyi päätöksen sanallisten arvioiden muiden hakijoiden kohdalla, mutta pyysi tietoa numeerisesta arvioinnista ja arvioijista. Tämän tiedon luovuttamiseen julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 21 kohta ei muodosta estettä. HO totesi, että julkisuuslain keskeinen taustaperiaate on mahdollistaa julkisten varojen käytön valvonta. Lisäksi julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 21 kohdan salassapitointressin ydinalueeseen ei kuulu erilaisten arviointijärjestelmien käytettävyyden ja toimivuuden edellytysten suojaaminen. Tämä kohta sisältää vahinkoedellytyslausekkeen, ja numeerisista arvioinneista myös muiden hakijoiden osalta ja tiedoista arvioijista ei katsottu aiheutuvan haittaa.


Viranomainen: Maa- ja metsätalousministeriö.

...