Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Image Added

Image AddedImage AddedImage AddedImage Added

Onnistuneet tietopyynnöt toimituksissa on Media-alan tutkimussäätiön rahoittama hanke, joka pyrkii kehittämään journalistien kykyä hankkia tietoa julkisuuslain mukaisilla tietopyynnöillä toimitusten käyttöön.

...

Hanke sai rahoituksen toiselle vaiheelle 2018 - 2019: tutkimusryhmä sai tutkimusluvalla Korkeimman Hallinto-oikeuden sekä hallinto-oikeuksien asiakirjajulkisuutta koskevia ratkaisuja. Tutkimusryhmä analysoi näitä ratkaisuja ja loi niistä tiivistelmiä sekä tältä sivulta avautuvan tietokannan. Näiden julkisuusratkaisujen avulla journalistit voivat hakea eri aihealueiden ennakkoratkaisuja ja kantoja aineistojen julkisuuden tulkintaan erilaisissa tilanteissa.

Voit ha­kea tie­toa jul­ki­suus­rat­kaisuis­ta seu­raa­vil­la ta­voil­la:

Image Added

Jyväskylän yliopiston julkisuuslakia koskevat tutkimushankkeet:

Hank­keen tut­ki­mus­ryh­mä: