Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lopputulos: Tietoa luovutetaan.

 

Tieto Tampereen kaupungin konsernihallinnon terveyden ja toimintakyvyn edistämisen ydinprosessin tilaajapäällikön virkaa hakeneista, tai niistä, jotka ovat antaneet suostumuksensa virkaan nimittämisestä, kopiot valinnan valmisteluun liittyneistä asiakirjoista, ja pöytäkirjanotteet valinnasta kaupunginhallituksessa käydystä keskustelusta ovat julkista tietoa.

Kaupunginhallitus oli vedonnut kieltäytyessään julkisuuslain 5 §:n, ja toissijaisesti julkisuuslain 24 §:n 1 momentin kohtiin 20 ja 32. Julkisuuslain 5 §:n viimeisessä virkkeessä ei kuitenkaan säädetä asiakirjojen julkisuudesta tai salassapidosta vaan ainoastaan poikkeuksesta pääsääntöön, jonka mukaan julkisesti haettavana olleeseen virkaan voidaan ottaa vain sitä määräajassa hakenut henkilö.

Julkisuuslain 24 §:n 1 momentin kohta 20 taas koskee yksityistä elinkeinotoimintaa, eikä tieto siitä, että joku on hakenut julkista virkaa tai antanut suostumuksensa virkaan nimittämiselle ole elinkeinotoimintaa koskeva tieto. Kahden hakijan osalla ansioluettelosta löytyy tietoja osallistumisesta yhdistystoimintaan, mutta koska ne koskevat heidän oman ammattialansa lääketieteellisten yhdistysten toimintaa ja luottamustehtäviä niissä ja ne on esitetty julkiseen pääsemiseksi, ei niitä voida pitää julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 32 kohdassa tarkoitettuina salassa pidettävinä yhdistystoimintaa koskevina tietoina.

Valituksessaan Tampereen kaupunki oli vedonnut suostumusmenettelyyn ja siihen, että suostumuksenantajien tulee voida luottaa siihen, että heidän aikomuksensa hakea ja saada julkinen virka ei tule julkisuuteen, jotta sujuva siirtyminen elinkeinoelämästä julkiseen virkaan voidaan taata.

 

Viranomainen: Tampereen kaupunginhallitus.

Tietopyytäjä: Toimittaja.

Huom!: Viranomainen valitti.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

KHO:2013:188 (verkkolinkki KHO:n sivuille)

Antopäivä: 4.12.2013

Taltionumero: 3798

Diaarinumero: 3564/1/12

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: Ei

Hämeenlinnan hallinto-oikeus 6.11.2012 nro 12/0657/3