Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lopputulos: -

(saa valittaa)

 

Hallintokäyttölain 6 §:n 1 momentin mukaan päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Pykälän 2 momentin mukaan viranomaisella on lisäksi valitusoikeus, jos laissa niin säädetään, tai oikeus on tarpeen julkisen edun vuoksi.

Asia liittyi Liechtensteinilaisessa pankissa olleisiin tileihin, ns. LGT-tapaukseen. Valittajana oli toimittaja, joka väitti, ettei Verohallinnolla ole asiassa valitusoikeutta. Myös Verohallinto valitti Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä, että asiakirjat ovat julkisia. Vaikka Verohallinnolla ei ole erikseen laissa määrättyä valitusoikeutta, oli sillä asiassa valitusoikeus pykälän 2 mukaan, koska asiakirjat liittyivät luonnollisten henkilöiden yksityisyyden turvaamiseen. Verohallinnon valituksesta ei taas käynyt ilmi, millä tavoin luovutetuista asiakirjoista käy muualta saatuihin tietoihin yhdistelemällä ilmi salassa pidettävää tietoa.

 

Viranomainen: Verohallinto.

Tietopyytäjä: Toimittaja.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Muu päätös 2389/2018 (verkkolinkki KHO:n sivuille)

Antopäivä: 22.5.2018

Taltionumero: 2389

Diaarinumero: 4733/1/16

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: Ei.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus 9.12.2016 nro 16/1008/3