Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lopputulos: Tieto luovutetaan pääosin.

 

Talvivaaran Kaivosyhtiö Oyj:hin kohdistuneisiin valvontatoimiin liittyvät loppuun käsitellyt asiakirjat, jotka Finassivalvonta on tehnyt, ovat julkisia, pois lukien valvontakirjeen 31.10.2013 otsikon ”yhtiön laskennallinen verosaaminen” alla oleva tekstiosuus.

Koska tietopyyntö oli rajattu koskemaan vain loppuun saatettuja valvontatoimenpiteitä, niin Finanssivalvonta ei voinut vedota julkisuuslain 6 §:n 1 momentin 9 kohdan mukaisesti valvontatoimiin liittyvien asiakirjojen salassapitoon, eikä myöskään julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 15 kohdan mukaisesti siihen, että se vaarantaisi valvonnan tai sen tarkoituksen toteutumisen, tai ilman painavaa syytä aiheuttaisi vahinkoa asiaan osallisille.

Pelkästään se seikka, että Finanssivalvonta on ollut yhteydessä johonkin yhtiöön ei vaaranna valvontatoimea, eikä valvontatoimenpiteiden julkistaminen automaattisesti vaaranna valvontatoimea.

Lisäksi sillä oli merkitystä, että toimittaja rajasi tietopyyntönsä koskemaan vain Finanssivalvonnan yhteydenottoihin Talvivaaraa kohtaan, ei toisin päin, jolloin valvonta ei myöskään vaarannu sillä perusteella, että yhtiöt eivät voi jatkossa luottaa Finanssivalvonnalle toimittamiensa tietojen luottamuksellisuuteen.

 

Viranomainen: Finanssivalvonta.

Tietopyytäjä: Toimittaja.

Huom!: Viranomainen valitti.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

KHO:2016:95 (verkkolinkki KHO:n sivuille)

Antopäivä: 15.6.2016

Taltionumero: 2629

Diaarinumero: 567/1/15

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: Ei

Helsingin hallinto-oikeus 21.1.2015 nro 15/0022/5