Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lopputulos: Tieto luovutetaan osin.

 

Tieto verohallinnon suomalaisiin verovelvollisiin, joilla on pankkitili Liechtensteinissa, kohdistamista toimenpiteistä on pääosin julkista tietoa.

Salattuja osia ovat verovelvollisten/tilinomistajien nimet verotustietojen julkisuudesta annetun lain 4 §:n 1 momentin perusteella, sekä Verohallinnon virkamiehen laatima selvitys, jossa on kronologinen tapahtumaerittely ja arvioita verovalvontatoimenpiteiden sujumisesta.

Jälkimmäinen tieto on salassa pidettävää julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 2 kohdan perusteella, eli koska tiedon antaminen kansainvälisen tiedonvaihdon perusteella saatavista toimista voi aiheuttaa haittaa ja vahinkoa veroviranomaisten edellytyksille toimia kansainvälisessä yhteistyössä, sillä vain harvoissa maissa noudatetaan julkisuusperiaatetta. Täten neuvotteluosapuolten kantoja ei ilmaista ilman asianomaisen maan suostumusta.

Verohallinto oli vedonnut valituksessaan muiden tietojen luovuttamisen osalta siihen, että kyseisistä verovelvollisista oli jo julkisuudessa julkaistu artikkeleita, joiden pohjalta tietoja yhdistämällä heidät voitaisiin tunnistaa. KHO:n näkemyksen mukaan asiakirjoissa käsiteltiin verovalvontatoimia yleisellä tasolla.

 

Viranomainen: Verohallinto.

Tietopyytäjä: Tietopyytäjä.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Muu päätös 1783/2017 (verkkolinkki KHO:n sivuille)

Antopäivä: 20.4.2017

Taltionumero: 1783

Diaarinumero: 3051/1/15

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: Ei

HUOM!: Valittajana oli viranomainen.

Helsingin hallinto-oikeus 21.8.2015 nro 15/0631/5