Lopputulos: Valitus raukesi / hylättiin.

 

Toimittajan pyytämä 30.10.2007 päivätty muistio, joka on laadittu sisäasiainministeriöllä siinä yhteydessä, kun poliisiosasto on laillisuusvalvontatehtävässään selvittänyt vuoden 2007 kesäkuusta lähtien huumeainerikostiedustelua ja -tutkintaa suorittavien poliisin yksiköiden yhteistoiminnan toimivuutta ja siinä mahdollisesti esiintyviä epäkohtia on siltä osin julkista tietoa, kun siinä mainittujen henkilöiden henkilöllisyys pysyy salassa.

Muistio oli laadittu julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 15 kohdassa tarkoitetun valvontatoimen yhteydessä, mutta sisäasiainministeriö ei ollut väittänytkään, että tiedon antaminen vaarantaisi valvonnan toteutumisen. Sen sijaan julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 15 kohdan mukaan tieto henkilöllisyydestä on salassa pidettävää sillä perusteella, että se vaarantaisi niiden henkilöiden turvallisuuden, jotka mainitaan rikosasian yhteydessä.

Valituksen ollessa vireillä sisäasiainministeriö luovutti toimittajalle tiedon muistiosta julkiseksi katsomiltaan osilta. Siltä osin valitus raukesi. Muilta osin valitus hylättiin ja KHO nimenomaisesti totesi, että sisäasiainministeriö oli voinut hylätä pyynnön, sillä henkilöllisyystietojen poistaminen vaatisi muistion käsittelyä siten, ettei se enää olisi kokonaisuudessaan ymmärrettävä.

 

Viranomainen: Sisäasiainministeriö.

Tietopyytäjä: Toimittaja.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Antopäivä: 16.4.2015

Taltionumero: 1028

Diaarinumero: 4067/1/13

Muutos aiempaan päätökseen: Ei

Sisäasiainministeriö 10.12.2013 nro SMDno/2013/1986