Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lopputulos: Tieto luovutetaan osin.

 

Valtiontalouden tarkastusviraston laillisuustarkastukseen ”Vastuukysymykset Finavian johdannaisvastuiden selvittämisessä” liittyvä tarkastusmuistio on osin julkista tietoa.

Julkista se on niiltä osin, kun tarkastelumuistiossa on kysymys Finavia Oyj:n toimintaan kohdistunutta liikenne- ja viestintäministeriön omistajaohjaustoimintaa koskevasta laillisuustarkastuksesta, ei muistioon sisältyviä liikenne- ja viestintäministeriön toimintaa ja näkemyksiä koskevia tietoja ja arviointeja voida katsoa olevan julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 17 tai 20 kohdan taikka muunkaan perusteella salassa pidettäviä. Sama koskee valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston laatimaa selvitystä koskevia tietoja.

Salassa pidettävää se on niiltä osin, kun kysymys on oikeudellisen neuvonnan yhteydessä tarkoitetun asianajajan salassapitovelvollisuuden asianajajista annetun lain 5 §:n mukaan, jotka ovat myös merkityksellisiä oikeudenkäynnin yleisten toteutumisedellytysten kannalta, on niitä pidettävä julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 kohdan mukaisesti salassa pidettävinä.

Lisäksi välimiesmenettelyyn liittyviä väli- ja välitystuomion yksityiskohtaisesta sisällöstä tulee pitää Finavia Oyj:n ja sen käyttämien vahinkovakuutusyhtiöiden ja tilintarkastusyhteisön liikesalaisuuksina ja julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 kohdan perusteella salassa pidettävinä. Muistio oli julkisuuslain 5 §:n tarkoittama viranomaisen asiakirja, johon tietopyyntö voi kohdistua.

 

Viranomainen: Valtiontalouden tarkastusvirasto.

Tietopyytäjä: Helsingin sanomien toimittaja, ja rikosylikonstaapeli. (2 tietopyytäjää).

Valittaja: Finavia Oyj (Finavia).

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

KHO:2019:83 (verkkolinkki KHO:n sivuille)

Antopäivä: 25.6.2019

Taltionumero: 2986

Diaarinumero: 1782/1/18

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: Kyllä

Helsingin hallinto-oikeus 16.3.2018 nro 18/0152/5