Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lopputulos: Tieto luovutetaan osin.

 

EU-rakennerahaston rahoittaman ”Avoin data ja Avoimet innovaatio-alustat” hankehakemuksista julkista tietoa ovat seuraavat kohdat:

Kohta 1: Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan. Kohta 2: Hakija; hakijan organisaatiotyyppi; Y-tunnus; postiosoite; puhelinnumero; www-osoite; yhteyshenkilön nimi, tämän asema hakijaorganisaatiossa sekä sähköpostiosoite ja puhelinnumero; ja osatoteuttajat ja näistä vastaavat tiedot. Kohta 3: Hankkeen julkinen nimi, alkamis- ja päättymispäivä, toimintalinja ja erityistavoite. Kohta 4: Julkinen tiivistelmä, sekä julkinen tiivistelmä englanniksi.  Kohta 14: Pakolliset ja muut liitteet, päiväys ja hakijaorganisaation sähköinen allekirjoitus.

Tietopyytäjä oli yksi hakijoista. Se oli pyytänyt tietoja kaikista 25 hankkeesta myös salassa pidettäviltä osin vedoten julkisuuslain 11 §:ssä tarkoitettuun asianomaisen tiedonsaantioikeuteen. Perusteluna oli, että koska rahoituspäätös oli tehty vertailemalla hakemuksia ja asettamalla ne paremmuusjärjestykseen, koskee asia tällöin yhdistyksen etua tai oikeutta. KHO katsoi, että ehto ei toteudu kuin niissä nimenomaisissa hankkeissa, missä Open Knowledge Finland ry on ollut myös itse osatoteuttajana, ei kaikkia hakemuksia.

Näiden hakemusten osalta sille luovutettiin hakemukset kokonaisuudessaan. Yhdistyksellä ei kuitenkaan ole lupaa julkistaa kaikkia saamiansa tietoja. Muutoin hakemukset ovat julkisia yllämainituilta osilta ja salassa pidettäviä kohdan 2 pankkitietojen osalta. Uudenmaan liitto oli vedonnut julkisuuslain 24 §:n mainitsemaan liikesalaisuuteen, vedonnut asian keskeneräisyyteen, jolloin asia on viranomaisen harkinnassa julkisuuslain 6 ja 7 §:n mukaan, ja luovuttanut vain tiivistelmät suomeksi.

 

Viranomainen: Uudenmaan liitto.

Tietopyytäjä: Open Knowledge Finland ry.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Muu päätös 41/2018 (verkkolinkki KHO:n sivuille)

Antopäivä: 8.1.2018

Taltionumero: 41

Diaarinumero: 2610/1/16

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: Kyllä

Helsingin hallinto-oikeus 23.6.2016 nro 16/0582/5