Kaaviot 

Kaaviot (engl. Chart) ovat tärkeä ja havainnollinen osa taulukkolaskentaohjelmia ja niillä tehtäviä sovelluksia. Kaavioilla saadaan käsitellystä aineistosta hyvin selkeä graafinen kuva, mutta kaavioiden tekeminen vaatii hieman tietoa kaavioista ja niiden ominaisuuksista. Erilaisia kaaviotyyppejä on niin paljon, että jokaiseen tapaukseen löytyy varmasti havainnollinen kaavio, mutta kannattaa myös muistaa havaintomateriaalin rajoitukset. Kaavioiden tekeminen taulukkolaskennassa on todella helppoa ja kohtuullisen nopeaa ja jo pienen opettelun jälkeen niistä saa myös mieleisensä. Kaaviot ovat parhaimmillaan haluttaessa verrata esimerkiksi havaintoaineiston vaihtelevuutta. Otetaan esimerkin havaintoaineistoksi kuukausittaisen rahankulutuksen seuranta yhden vuoden ajalta. Taulukossa olevien lukujen avulla saadaan jonkinlainen käsitys rahan käytön jakautumisesta kuukausittain, mutta todelliset suhteet selviävät usein vasta kaavion avulla. Kaikki kulutushuiput näkyvät välittömästi kaaviossa ja tekemällä tarkemmin ryhmiteltyjä kaavioita havaintoaineistosta saadaan hyvin yksityiskohtaista tietoa vuoden eri menojen jakautumisesta. 

Kaavion osat

Seuraavassa kaavioiden eri osia havainnollistetaan esimerkkikaavion avulla.Y-akseli (engl. Y-axis) on kaaviossa oleva pystyakseli. Esimerkin tapauksessa Y-akselina toimii arvoakseli, jolla on näkyvillä menojen raha-arvot. X-akseli (engl. X-axis) on kaaviossa oleva vaaka-akseli. Esimerkin tapauksessa X-akselille on sijoitettu kuukaudet, joiden ajalta menoeriä seurataan. Sarjat (engl. Series) ovat kaaviossa oleva yhtä asiaa kuvaava pylvässarja. Esimerkin tapauksessa sarja koostuu aina yhdestä menoerästä. Kaaviossa samaan sarjaan kuuluvat samanväriset pylväät.Selitteet (engl. Legends) ovat kaavion sarjojen selitteitä. Selitteen avulla sarja ja menoerä pystytään yhdistämään toisiinsa.

Kaavion tekeminen

Ohjattu kaavion tekeminen on hyvä ja havainnollinen tapa tehdä kaavioita, mutta se vaatii kuitenkin hieman perehtymistä kaavioiden eri ominaisuuksiin. Ohjattu kaavioiden tekeminen helpottaa kaaviossa tarvittavien arvojen määrittämistä kaavion akseleille. Kaavioon luomisvaiheessa tehdyt virheet eivät kuitenkaan ole peruuttamattomia, vaan virheet voidaan korjata jälkikäteenkin.Tehdään esimerkkikaavio ohessa olevasta ristiintaulukoidusta menojen vuosiseurantataulukosta. Menoryhmiksi on valittu vuokra, ruoka, vaatteet, viihde ja urheilu. Tehtävän kaavion olisi tarkoitus havainnollistaa vuoden aikana tulleiden menojen suuruutta kuukausittain ja siten hieman suhteuttaa käsitystä menojen jakautumisesta. Tietenkin jokaista menoryhmää kohti voitaisiin tehdä myös omat kuukausittaiset kaaviot. Kaavioon halutaan jokaisen kuukauden kulut omaksi ryhmäkseen vaaka-akselille (X-akseli) ja pystyakselille (Y-akseli) menojen suuruudet.Ennen varsinaisen kaavion tekemistä kannattaa taulukosta valita koko alue, jolta kaaviota ollaan tekemässä. Jos taulukko on edes kohtuullisen järkevän muotoinen, niin koko alueen valinta helpottaa jatkossa tehtäviä valintoja. Jo pelkän oletuskaavion tekeminen valitusta alueesta antaa usein riittävän havainnollisen kuvan aineistosta. Microsoft Excelissä kaavion tekemisen ensimmäinen vaihe aloitetaan valikkokomennolla Insert | Chart (suom. Lisää | Kaavio). Komennolla avautuvasta ikkunasta voidaan valita kaavion tyyppi (engl. Chart type). Avautuneessa ikkunassa on kaksi erillistä välilehteä, joista toiselta voidaan valita vakiokaavioita (engl. Standard Type) ja toiselta mukautettuja kaavioita (engl. Custom Types). Kaavion vakiotyyppejä ovat Pylväs, Palkki, Viiva, Ympyrä, Piste, Alue, Rengas, Säteittäinen, Pinta, Kupla, Pörssi, Lieriö, Kartio ja Pyramidi. Jokaisesta tyypistä on olemassa muutamia erilaisia alityyppejä (engl. Sub-type). Muutamista löytyy sekä kaksi- että kolmiulotteisia vaihtoehtoja. Tyypeistä löytyy varmasti taulukoidulle numeeriselle aineistolle hyvin havainnollinen vaihtoehto.Jos kaavion luomisen alussa on valittu alue, jolta kaavio tehdään, niin kaavion luomisen ajan voidaan esikatsella kaaviota ja siihen tehtyjä muutoksia. Vakiotyyppisten kaavioiden esikatseleminen onnistuu valitsemalla halutun kaavion alityyppi aktiiviseksi ja painamalla painiketta . Viereisessä kuvassa on valittu esimerkkiaineistosta tehtäväksi kaaviotyypiksi kaksiulotteinen. Kaavion tekemisen toiseen vaiheeseen päästään jatkamaan -painikkeella, mutta kaavio voidaan tehdä suoraan valmiiksi ensimmäisen vaiheen jälkeen -painikkeella, jolloin kaavio tehdään oletusasetuksilla valmiiksi. Toisessa vaiheessa avautuvasta ikkunasta voidaan valita tietoalue (engl. ), jossa haluttu data sijaitsee. Jos alue on valittu oikein jo ennen kaavion tekemistä, niin sitä ei tarvitse valita uudelleen. Sivulta voidaan valita esiintyvätkö sarjat riveittäin (engl. Rows) vai sarakkeittain (engl. Colunms).Jos valitaan sarjojen määrittyminen riveiltä, niin esimerkin tapauksessa sarjoina ovat menoryhmät, jotka on jaettu kaavioon kuukausittain. Yhden sarjan muodostaa tällöin yksi menoryhmä. Jos taas valitaan sarjojen määrittyminen sarakkeista, muodostaa yksi kuukausi aina yhden sarjan. Esimerkki tapauksessa sarjat kannattaa valita riveiltä, koska se antaa hieman havainnollisemman kaavion esimerkin tiedoista. Avautuneen ikkunan -välilehdellä voidaan määritellä hieman tarkemmin kuvaajan sarjojen ominaisuuksia. Sarjat riippuvat luonnollisestikin edellä tehdystä valinnasta sarjojen muodostamiseksi. Sarjoja voidaan muokata valitsemalla haluttu sarja aktiiviseksi -kohdasta. Tällöin voidaan muokata sarjan nimeä (engl. ) ja arvoja (engl. ). Sarjoja voidaan myös lisätä (engl. ) tai poistaa (engl. ) tarpeen mukaan ikkunan painikkeilla. Sivulle voidaan myös määritellä vaaka-akselin eli X-akselin otsikot (engl. ). Esimerkin tapauksessa akselin otsikkona toimivat kuukausien nimet.Kaavion määrittämisen kolmannessa vaiheessa voidaan määritellä erilaisia kaavioon liittyviä arvoja. Sivun ensimmäiseltä välilehdeltä voidaan määritellä erilaisia otsikoita kaaviolle. Kaavion otsikko (engl. Chart Title) on koko kaaviolle tuleva otsikko. Lisäksi voidaan määrittää otsikot vaaka-akselille eli luokka-akselille (engl. Category (X) axis) ja pystyakselille eli arvoakselille (engl. Value (Y) axis).Kaavion määrittämisen kolmannessa vaiheessa aktiivisesta ikkunasta löytyy myös muita välilehtiä, joilla voidaan muokata hieman kaavion selkeyttä. Kaavion muotoilujen käyttämistä kannattaa miettiä tarkkaan, koska liika tieto voi häiritä pahasti kaavion selkeyttä.

  • Axes (suom. Akselit) -välilehdeltä voidaan määritellä vaaka- ja pystyakselien tekstien näkyminen. Välttämättä akseleilla ei tarvitse lukea mitään, mutta yleensä se selventää hieman kaavion sisältöä.
  • Gridlines (suom. Taustaruudukko) -välilehdeltä voidaan valita viivoitus kaaviopohjalle. Esimerkin kaaviossa on valittu pelkästään pystyakselin pääviivoitus (engl. Major). Viivoitus voidaan tihentää valitsemalla mukaan pienemmätkin viivat (engl. Minor). Sopivalla viivoituksella saadaan helposti selvennettyä kuvaa, mutta viivoituksen liiallinen käyttö tekee kaaviosta hyvin sekavan.
  • Legends (suom. Selite) -välilehdellä voidaan määritellä selitetekstit kuvaajan pylväille. Lehdeltä voidaan määritellä millä puolella kuvaajaa selitteet näytetään. Esimerkin tapauksessa selitteet ovat oikealla puolella kuvaajaa ja selitteisiin on merkitty kuvaajan pylväiden värit oikean menoryhmän mukaan.
  • Data Labels1 (suom. Arvopisteiden otsikot) -välilehdellä voidaan kuvaajan pylväisiin liittää mukaan joko pylvään arvo pystyakselilta tai pylvään vaaka-akselilla oleva otsikko. Paljon dataa sisältävässä taulukossa ylimääräiset tekstit pylväiden seassa tekevät pylväistä todella epäselviä, joten otsikoiden käyttöä kannattaa harkita huolellisesti.
  • Data Table (suom. Arvotaulukko) -välilehdeltä voidaan liittää kaavion yhteyteen koko alkuperäinen arvotaulukko. Tällöin kaaviosta saa hyvin selkeän, koska taulukko sijoitetaan välittömästi kaavion alle. Ongelmaksi voi tulla liian suuret tekstit varsinaisessa taulussa, joten taulun sijoittelu saattaa sotkeutua pahastikin.

Kaavion tekemisen viimeisessä eli neljännessä vaiheessa määritellään kaavion sijoittuminen. Kaavio voidaan sijoittaa omalle uudelle lehdelleen (engl. ) tai jollekin olemassa olevista lomakkeista (engl. ). Kaavion käyttöä kannattaa miettiä tarkoin ja sijoittaa se tarpeen mukaan. Usein on tarpeellista havainnollistaa laskentataulukkoon taulukoitua aineistoa kaaviolla, jolloin se kannattaa luonnollisesti sijoittaa samalle laskentataulukkoon varsinaisen datan kanssa. Esimerkissä kaavio sijoitetaan samalle laskentataulukkoon datan kanssa, jolloin vuoden menoista saadaan paras mahdollinen kuva. Kun muotoilut on kunnossa, voidaan kaavio hyväksyä -painikkeella.Oheisessa kuvassa oleva kaavio ei ole aivan parhaimmillaan tulostettuna, mutta kyllä siitä saa selvää. Kaaviosta nähdään selvästi ruokamenojen huiput sekä kokonaismenojen huiput, mutta muut menot näyttävät hukkuvan, koska ne ovat selkeästi pienempiä. Välttämättä ei ollut järkevää ottaa mukaan kokonaismenoja, jolloin muistakin menoista olisi tullut hieman suuremmat pylväät, koska akseleita skaalataan sarjojen arvojen mukaan. Kaavioon voidaan tehdä jälkikäteen muutoksia, joilla sitä saadaan mahdollisesti havainnollisemmaksi. Seuraavassa luvussa kerrotaan kaavion muokkaamisesta.

Kaavion muokkaaminen

Kun kaavio on tehty, voidaan sen ominaisuuksia muokata vapaasti. Kaaviosta voidaan tehdä kokonaan toisen muotoinen tai sille voidaan antaa uusia sarjoja tai sen ulkonäkö voidaan kokonaan muuttaa toiseksi. Kaavion muokkaaminen onnistuu hiiren oikean painikkeen avulla tai kaavion ollessa aktiivinen Chart (suom. Kaavio) -valikon komennoilla. Seuraavassa kerrotaan lyhyesti valikon sisältämistä komennoista. Chart Type (suom. Kaaviolaji) -valinnalla saadaan näkyville samanlainen ikkuna kuin kaavion ohjatun luomisen ensimmäinen ikkuna. Ikkunasta voidaan siis määritellä kaavion tyyppi ja sitä voidaan vaihtaa, jos entiseen tyyppiin ei olla tyytyväisiä.Source Data (suom. Lähdetiedot) -valinnalla avautuu ohjatun kaavion luomisen toista vaihetta vastaava ikkuna. Ikkunasta voitiin määritellä muun muassa sarjojen ominaisuuksia. Chart Options (suom. Kaavion asetukset) -valinnalla voidaan muokata kaavion ulkonäköön vaikuttavia asioita kuten otsikoita ja akseleita. Valinnalla avautunut ikkuna on samanlainen kuin ohjatuntoiminnon kolmannen vaiheen ikkuna. Chart Location (suom. Sijainti) -valinnalla voitiin valita minne tehty kaavio sijoitetaan. Valinnalla avautunut ikkuna vastaa täysin ohjatun toiminnon neljännen vaiheen ikkunaa. Add Data (suom. Lisää tietoja) -valinnalla voidaan lisätä kaavioon lisää jotakin tietoa. Valinnalla voidaan lisätä uusi sarjoja sekä muuta dataa.Add Trendline (suom. Lisää trendiviiva) -valinnan avulla voidaan lisätä kuvaajan palkkien päitä yhdistävä viivat, joiden avulla havaitaan tapahtuvat laskut ja nousut kaaviossa paremmin. Kaavioiden muokkaaminen onnistuu myös hiiren avulla. Hiirellä muokatessa täytyy napauttaa muokattavaa kohdetta hiiren oikealla painikkeella. Tällöin saadaan kyseiselle kohteelle ominainen valikko käyttöön. Hiiren oikean painikkeen käyttäminen on monin verroin nopeampaa kuin valikon käyttäminen kaavion yksittäisen kohteiden muokkaamisessa. Valittua kohdetta päästään muokkaamaan Format.. (suom. Muotoile..) tai Properties.. (suom. Ominaisuudet..) -valinnan kautta.

 

 

 

 

 

 

 http://appro.mit.jyu.fi/tyovaline/

Skip to end of metadata
Go to start of metadata
#trackbackRdf ($trackbackUtils.getContentIdentifier($page) $page.title $trackbackUtils.getPingUrl($page))
  • No labels